Sporda Sponsorluk Sözleşmeleri ve Kamunun Denetimi

İstanbul,2010

Sporda sponsorluk sözleşmeleri taraflar arasında yapılmış diğer her hangi bir sözleşmeden farklı olmamasına rağmen, yinede bir yönü ile kamuyu ilgilendirdiği ve kamu tarafından teşvik edici istisnalar getirildiği için, gerek kamu tarafından gerekse sporun ulusal veya uluslar arası diğer aktörleri tarafından sözleşmenin taraflarına bazı denetim mekanizmaları ile yaptırımlar öngörülmüştür.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3.maddesi ile “ ferdi veya takım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri, ulusal veya uluslar arası sportif faaliyetlerde; Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahilinde reklam alabilirler” hükmü ile, Genel Müdürlüğe denetleme ve düzenleme görevi verilmiştir.

Aynı kanun maddesinin son fıkrası ile “sponsorluk ve reklamla ilgili esas ve usular Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmenlikle belirlenir” hükmü getirilerek sponsorluk sözleşmelerinin düzenlenmesinde yetkiyi ve düzenlemeyi GSGM kendi tekeline almıştır.

Sponsorluk sözleşmeleri çerçevesinde organizasyonlarla ilgili olarak birden fazla tüzel veya gerçek kişilerle sponsorluk sözleşmeleri yapılabilme imkanı getirilmiştir. Fakat bu durumlarda sponsorlar arasında koordinasyonu ve uyumu sağlamak için gerekli tüm tedbirleri de almakla yükümlü kılınmışlardır.

GSGM Sponsorluk Yönetmenliğinin 7.maddesine göre, gençlik ve spor tesislerinin yapımı ile ilgili her türlü proje Genel Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra uygulanabileceği kabul edilmiştir. Aynı yönetmenliğin 8.maddesi ile taraflar arasında yapılacak olan sponsorluk sözleşmelerinin yazılı olması zorunluluğu getirilmiştir, devamında sponsorluk sözleşmesinin imzalanmasına müteakip sözleşmenin 10 günlük süre içerisinde GSGM’ye gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

GSGM Sponsorluk Yönetmenliğinin 12.maddesi ile sponsorluk nedeni ile yapılacak bütün harcamaların mevzuatlar çerçevesinde yapılması gerektiği ve harcamaların belgelerinin muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Spor sponsorluğu harcamalarında, ayni (nakdi değil) sponsorluk harcamaları, sponsor tarafından yapılır ve harcama belgeleri sponsor adına düzenlenerek saklanır. Eğer sponsorluk harcamaları nakdi yapılacak ise bu kez banka hesabı üzerinden yapılmak zorundadır. Sponsor alan gelir olarak kaydedilir. Sponsorluk geliri ferdi sporcular hariç sponsorluk sözleşmesine ve mevzuatlara uygun olarak harcanmalıdır.

Spor sponsorluğu nedeni ile doğabilecek olumsuzluklardan sponsorluk alan ve sponsor müşterek ve müteselsil sorumlu tutulmuşlardır (GSGM Sponsorluk Yönetmenliği ek madde.1). Fakat kanun ile getirilmeyen bu müşterek ve müteselsil sorumluluğun yönetmenlikle getirilmesi veya getirilip-getirilmeyeceği tartışılabilecek bir konudur.

Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde, sponsorluk kapsamında yapılan her türlü işve işlemleri denetlemeye yetkilidir (GSGM Sponsorluk Yönetmenliği ek madde.2).

Hangi tüzel veya gerçek kişilerin sponsor olabileceği veya olamayacağının yani sponsorluk sözleşmelerinin taraflarının kimlerden oluşabileceği yine kamu otoritesi tarafından belirlenebilir veya sınırlandırılabilir kılınmıştır. GSGM SponsorlukYönetmenliğinde sponsor olabileceklerle ilgili Kanuna aykırı kısıtlama getirilmiştir. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ile yasaklanmamış olmasına rağmen, GSGM Sponsorluk Yönetmenliği 13.maddesinin son fıkrası ile “vergi veya sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeni ile takibata uğrayan gerçek veya tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar” hükmü getirilmiş ve kanun ile getirilmeyen bir yasal yönetmenlik ile getirilmiştir.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

____________________
Hülya İmamoğlu, “Spor Sponsorluğuna İlişkin Düzenleme Üzerine Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009
Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.