Spor Sponsorluğu ve Vergi

İstanbul, 2010

Kamu hukuku sosyal devlet ilkesi gereği sporu ve sporcuyu desteklemek amacı ile, spor aktörlerine ve spora katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlara özellikle konumuz gereği sponsorlara bir kısım teşvik edici istisnalar getirilmiştir. Sponsorluk yapan gerçek veya tüzel kişiler, sponsorluk harcamalarını yaptıkları yıl itibari ile yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden indirebileceklerdir. Bunun için her hangi bir belgenin ibrazı istenmemektedir, ancak istenmesi halinde bu belgeleri ibraz etmek zorunluluğu vardır. Bunun için sponsor olacak kişiler bu tarz belgeleri saklamak zorundadırlar.

Sponsorluk yıllık dönem sonunda gelir veya kurumlar vergisinde kar eden işlemeler için geçerlidir. Yani sponsor olan gerçek veya tüzel kişiler dönem sonunda zarar ederlerse, bu kez sponsorluk nedeni ile yapmış oldukları harcamaları gider olarak gösterememektedirler veya bir sonraki döneme aktaramamaktadırlar.

Sponsor olan gerçek kişilerin yapmış oldukları sponsorluk harcamaları için, 193 sayılı Gelirler Vergisi Kanununun 89/8 maddesinde “ 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si indirilir” hükmü yer almaktadır.

Sponsor olan tüzel kişilerin yapmış oldukları sponsorluk harcamaların için de benzer bir hüküm 5520 sayılı Kurumlar Vergi Kanununun 10/1-b maddesi ile getirilmiştir. Buna göre “21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50′si indirilir.” hükmü yer almaktadır.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, ek madde.9 ile özerk federasyonlar içinde bir takım teşvikler getirilmiştir. Bu maddeye göre; “Özerk federasyonların gelirleri ana statüsünde belirlenen usul ve esaslar dahilinde harcanır. Genel Müdürlük bütçesinden özerk federasyonlara, ilgili branşın alt yapısına ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla gerektiğinde kaynak tahsis edilebilir. Özerk federasyonların tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır” hükmü getirilmiştir.

Benzer bir hüküm futbol içinde 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun madde.11/1 ile getirilmiştir. Bu maddeye göre de; “ Türkiye’de FIFA, UEFA ve TFF himayesinde gerçekleştirilen müsabakalar ile bu Kanun kapsamında organize edilen müsabakalardan elde edilecek gelirler ve TFF’nin diğer tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.”

Kanun koyucunun iyi niyetle sporu desteklemek için getirmiş olduğu bu düzenlemeler maalesef suistimallere de açıktır. Kanun koyucunun bu düzenlemeleri yaparken olabilecek suistimalleri de ön görmesi ve buna göre bir takım sınırlamalar getirmesi gerekmekteydi. Örneğin bir kişi veya kuruluş yapmış olduğu sponsorluk harcamalarının ne kadarını vergiden düşürebilecektir, sponsorluk harcamalarında sınırlamalar var mıdır? Örneğin amatör dallar için yapılan sponsorluk harcamalarının tamamının vergiden düşüleceği belirtilmiş olmasına rağmen, bir kişi orantısız bir şekilde sponsorluk harcaması yapıp bunun tamamını da vergiden düşülmesi kabul edilmemelidir. Fakat maalesef mevzuatlarda bu ve benzeri sınırlamalar yer almamaktadır.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.