Futbolcu Sözleşmelerinden Kaynaklanan İhtilafların Çözüm Yolları

İstanbul, 2010

Futbolcu ile Kulüp arasında yapılan sözleşme her hangi bir şekilde sona ermesi durumda ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümü için bir takım kurullar oluşturulmuştur. Bunlardan ulusal kurumlar 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5/maddesinde belirtilen “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu”, aynı kanunun 6.maddesinde belirtilen temyiz inceleme mercii olan “Tahkim Kurulu”, hukuk kurulu olmamakla birlikte yine de uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili olan ProfesyonelFutbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 28. maddesinde belirtilen “Arabuluculuk” sistemidir.

I-UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5.maddesinde kurulması öngörülmüştür. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatına göre, kurulun görev tanımı şöyledir;

a) Kulüpler ile kulüpler,

b) Kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, masörler,

c) Oyuncu temsilcileri ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran görevli ve yetkili olarak inceler ve karara bağlar.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulana başvuru yazılı olarak yapılar. Başvuru sahibi dilekçesine başvuru ücretinin ödendiğine dair dekontu eklemek zorundadır.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatının 14.maddesine göre “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu heyetleri tarafından verilen kararlar Tahkim Kurulu’na başvuru süresi içinde gereken müracaatın yapılmaması ya da Tahkim Kurulu kararı üzerine kesinleşir.

Kesinleşen heyet kararları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından derhal uygulanır.”

II-TAHKİM KURULU

5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6.maddesinde kurulması öngörülmüştür. Bu kanunu göre;

Tahkim Kurulu, bu Kanun uyarınca bağımsız ve tarafsız bir zorunlu tahkim mercii olup TFF’nin en üst hukuk kuruludur ve TFF Statüsü ve ilgili talimatlarda belirtilen nitelikteki uyuşmazlıklar ile ilgili nihai karar merciidir. Tahkim Kurulu, TFF Statüsü ve ilgili talimatlar uyarınca karar verme yetkisine sahip kurul ve organlar tarafından verilecek kararları nihai olarak inceleyerek münhasıran karara bağlar. Tahkim Kuruluna başvuru süresi TFF talimatlarının yayımından veya itiraz edilen kararın tebliğinden itibaren yedi gündür. Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz.

Tahkim Kurulu Talimatına göre kurulun görev tanımı şu şekildedir;

a-Federasyon ile Kulüpler, Hakemler, Futbolcular, Teknik Direktörler,

Antrenörler, Oyuncu Temsilcileri, masörler ile diğer görevliler arasında çıkan ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararlara karşı yapılan başvuruları,

b) Amatör ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları,

c) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına karşı yapılan başvuruları,

d) Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından çıkartılmış Talimatların,

Kanun, Ana Statü, FIFA ve UEFA Ana Statülerine aykırılığına ilişkin başvuruları, ilgililerin talebi üzerine inceler ve karara bağlar.

Tahkim Kuruluna başvuru dilekçe ile yapılır. Yine dilekçede başvuru harcının yatırıldığına dair makbuz eklenmelidir. Talimatın 7.maddesine göre, Kurul’a yapılacak başvuru veya itirazlar, kararın yazılı bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu izleyen yedi gün içinde harcı yatırılmak suretiyle gerçekleştirilmek zorundadır.

Tahkim Kurulu, gerekçeli kararını başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde vermek zorundadır.

Futbol Disiplin Kurullarının kararlarına karsı yapılan itirazlar, itiraz tarihinden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır.

Talimatın 14.maddesine göre; Kurul kararları kesindir; idari veya yargısal mercilerin onayına tabi olmadığı gibi, bu kararlara karsı idari veya yargısal mercilere de başvurulamaz.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun kararların açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi ve yargılamanın yenilenmesi hakkındaki hükümleri saklıdır.

Ayrıca Tahkim Kurulu Kararlarının kesinliğine dair istisna talimatın 14. maddesinin son fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre Sporcuların, Teknik Direktörlerin ve Antrenörlerin sözleşmelerden kaynaklanan ve yabancılık unsuru içeren ihtilaflar hakkında Tahkim Kurulu tarafından verilecek kararlara karşı, FIFA ve UEFA talimat ve düzenlemeleri doğrultusunda Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a  başvurulabilirler.

Tahkim Kurulu Kurul, başvuru veya itirazın kısmen veya tamamen kabulüne veya reddine ya da başvuru veya itiraz konusu kararın değiştirilerek karara bağlanmasına hükmedebilir.

Tahkim Kurulu Kararları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından derhal uygulanır. Başkan, gerekli gördüğü kararların Federasyon resmi internet sitesinde veya başka mecralarda yayınlanmasına karar verebilir. Kararının yayınlanmasını istemeyen tarafın, bu talebini ayrıca Kurul’a yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

III-ARABULUCULUK

Arabuluculuk hukuk anlamında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu veya Tahkim Kurulu gibi bir hukuk kurulu değildir. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 28. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;”Futbolla ilgili tüm uyuşmazlıklarda taraflar TFF’den uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk yapmasını talep edebilirler. Bu durumda, TFF diğer taraf ya da tarafları da dinleyerek ihtilafın halli için çaba gösterir”  hükmünü içermektedir.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.