Kentsel Dönüşüm Hakkında -7

İstanbul, 2012

Riskli yapılarında tespitinde, öncelikle yapı sahipleri veya kanuni temsilcilerinin müracaatı ile yapılmaktadır. Yapılacak tespitte masraflar yapı maliklerine ait olacaktır. Burada açıkça “yapı maliki” olarak belirtildiği için o yapıda kiracı olarak bulunan kişilerin müracaat hakkının olmadığı anlaşılmaktadır.

Riskli yapıların tespitinde ikinci prosedür Bakanlığın girişimleridir. Bakanlık öncelikle riskli yapının tespitini ilgili taşınmaz maliklerinden isteyecektir. Eğer taşınmaz malikleri bu tespiti yaptırmazlarsa bu kez tespitler masrafları taşınmaz maliklerine ait olmak üzere, Bakanlık veya İdare tarafından yapılır veya yaptırılır.

Her yapı için sadece bir riskli yapı raporu tespiti düzenlenebilir. Ancak bu tespitlere yapılan itirazlar veya bu tespitlerde bazı usulsüzlüklerin yapılmış olması durumlarında tekrar rapor istenebilir. Aksi durumlarda ikinci bir riskli yapı raporu düzenlenmez.

Bu raporun bir örneği tespit tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, tespite konu olan yapının bulunduğu ildeki Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğe,  diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Müdürlükçe incelenen raporda bir eksiklik bulunmaması halinde ve yapının riskli yapılar içerisinde bulunması halinde, Müdürlük en geç on iş günü içinde bu hususu tapu kütüğüne işlenmesi için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirir.

Taşınmaz sahiplerinin itiraz hakları ise bu aşamadan sonra başlamaktadır. Buna göre ilgili Tapu Sicil Müdürlükleri taşınmaz sahiplerine ve şahsi hak sahiplerine bu hususu ve tespiti tebliğ eder. Taşınmaz sahiplerinin ve şahsi hak sahiplerinin tebligat tarihinden itibaren on beş gün içerisinde tespite itiraz edebilecekleri aksi durumlarda yine tebligat tarihinden altmış günden az olmamak üzere belirlenecek süre içerisinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilir. Taşınmaz sahiplerine yapının yıktırılması için tanınacak süre en az altmış gündür, bu süreden daha fazla süre de verilebilecektir.

Burada yapılacak itirazlar ildeki Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğe,  diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılır. Bu itiraz üzerine alınacak yeni tespit raporunda değişiklik olması halinde, bu durum yine ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilecektir.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.