Halı Sahaların Denetimi ve Sınıflandırılması Hakkında Değerlendirme

İstanbul, 2010

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanunun 2. ve 10. maddelerine dayanılarak çıkartılan ve 15.10.1999 tarihli 23847 sayılı resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmenliği ile, sporun ve sporcunun geliştirilmesinin yanından, özel gerçek veya tüzel kişilere ait spor tesislerinin, düzenlenmesi, denetlenmesi ve kalitelerinin artırılması için standartlar getirilmiştir.

Yönetmenlik, birden fazla spor branşının yapıldığı spor komplekslerinde bulunan spor masaj üniteleri ile, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri veya spor kulüpleri tarafından kurulan beden eğitimi ve spor tesislerinin işletilmelerindeki usul ve esasları belirlemektedir.

“Bu yönetmenliğin amacı; Türk sporunun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, sporcu sayısının artırılması için sporla ilgili bütün kaynakları en etkili şekilde devreye sokmak üzere gerçek veya tüzel kişilerce beden eğitimi ve spor tesisleri kurulması ve bu tesislerin işletilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. (Madde.1)

Bu Yönetmelik, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile spor kulüpleri tarafından beden  eğitimi ve spor tesisleri kurulması ve bu tesislerin işletilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Birden fazla spor branşının birlikte yapıldığı spor komplekslerinde yer alan spor masaj üniteleri dışında kalan masaj salonları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.(Madde.2)

Yönetmenliğin geçici 1.maddesi ile, daha önce açılmasına izin verilmiş olan tesislerinde, yönetmenliğin yürürlük tarihi olan 15/10/1999 tarihinde itibaren 6 ay içinde, öngörülen şartların yerine getirilmesi gerektiği, aksi halde yönetmenliğin 26.maddesi ile belirlenen çalışma izin belgesinin iptali ve tesisin kapatılması ile ilgili prosedürün uygulanacağı belirtilmiştir.

Aynı yönetmenliğin geçici 3.maddesi ile, yönetmenliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra en geç iki ay içinde bütün federasyonlar veya ilgili birimler özel beden eğitimi ve spor tesislerinin açılmasıyla ilgili olarak branşları için gerekli olan esas ve usulleri belirlemek zorundadırlar, hükmü getirilmiştir.

Bu yönetmenlikle özel halı saha tesisi (özel suni çim futbol tesisi) açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, açılış izni ve yeterlilik belgesi için tesisin bulunduğu ilin Gençlik ve Spor İl Başkanlığına müracaat etmesi gerekiyordu. Bu yetkiler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar İl Müdürlükleri tarafından kullanılacağı, yönetmenliğin geçici 5.maddesi ile belirtilmiştir.

Nitekim 23/04/2009 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile bu yetkiler Türkiye Futbol Federasyonuna bırakılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu bu protokole dayanarak 1 Aralık 2009 tarihinde “Türkiye Futbol Federasyonu Halı Sahaların Denetimi ve Sınıflandırılması Hakkında Genelge” çıkartmıştır. Bu genelge ile Türkiye genelinde özel kişilerin mülkiyetinde bulunan bütün halı sahalara ilişkin standartların belirlenmesine, halı sahaların futbol oynamaya elverişlilik bakımından denetlenmesine, yeterliliklerine göre sınıflandırılmalarına, halısahalar için yeterlilik belgelerinin verilmesine ve iptaline ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

GSGM bünyesinde önceden kayıtlı bulunan halı sahaların yeniden kayıt başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. Fakat gerek mevcut olan gerekse yeni açılacak halı sahalar bağlı bulundukları TFF Bölge Müdürlükleri tarafından tutulan TFF Halı Saha Sicili’ne kayıt yaptırmaları ve yeterlilik belgeleri almaları gerekmektedir.

Kayıt başvurusu için gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı evrak ve belgeler istenmektedir. Bunlar genelgenin 4.maddesinde belirtilmiştir.

TFF Halı Saha Sicili’ne kayıtlı bulunan bütün halı sahalar, bağlı bulundukları TFF Bölge Müdürlüğünün görevlendirdiği denetçiler tarafından, belirlenen sportif yeterlilik kriterleri uyarınca düzenli olarak denetlenirler. Bu denetimler sonucunda verilecek raporlar ve puanlar TFF Bölge Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir.

Halı sahalar 20 ile 100 puan arasında puanlamaya tabii tutulurlar. Bu puanlama aralığına göre de 2 yıldızlıdan 4 yıldızlıya kadar yeterlilik belgesi verilir. 20 puanın altında puan alan halı sahaların tesis sahiplerine TFF tarafından yazılı ihtarda bulunulur ve denetim raporunda belirlenen eksikliklerin giderilmesi için makul bir süre verilir. Bu süre içerisinde belirlenen eksikliklerin giderilmemesi halinde, ilgili halı sahaya yeterlilik belgesi verilmez. Bu konuda işlem yapmaları için ilgili Belediye ye veya İl Özel İdaresi’ne de yazılı olarak bildirimde bulunulur.

Yapılan denetim sonucunda yeterlilik belgesi almaya hak kazanan halı sahaların yeterlilik belgeleri, halı saha sahiplerinin imzalamış oldukları taahhütnamenin TFF Bölge Müdürlükleri’ne gönderilmesinin ardından sahiplerinin belirtikleri adreslerine gönderilir.

Daha önceden GSGM’ye kayıtlı bulundukları için kayıt ve denetim bedeli ödememiş olan halı sahaların yeterlilik belgeleri, tesis sahipleri tarafından imzalanmış taahhütnamenin ve denetim ücretinin yatırıldığına dair dekontun TFF Bölge Müdürlüklerine gönderilmesinin ardından tesis sahiplerinin belirttikleri adreslerine gönderilir.

Yeterlilik belgelerinin geçerlilik süreleri denetimin yapıldığı tarihten itibaren 3 yıldır. Bu sürenin dolmasından 2 ay öncesinde tesislerde, genelgenin 5.maddesinde belirtilen esaslar dahilinde TFF Bölge Müdürlüklerinin görevlendirecekleri denetçiler tarafından olağan denetim yapılır. Tesislerin belirlenen kriterlere uygun olması halinde ve TFF tarafından belirlenecek belge ücretinin TFF hesaplarına yatırıldığına dair dekontun Bölge Müdürlüklerine gönderilmesinin ardından yeterlilik belgesi ilgili tesis sahibine gönderilir.

Tesis sahipleri eğer daha fazla yıldızlı yeterlilik belgeleri almak isterlerse veya tesislerinde iyileştirme yapmışlarda, bu durumda belirlenen ücretin yatırıldığını gösterir dekont ile birlikte taleplerini yazılı olarak TFF Bölge Müdürlüklerine bildirmeleri halinde, tesislerde olağan üstü denetim yapılabilir. Tesislerle ilgili her hangi bir şikayetin olması halinde de yine tesislerde olağan üstü denetim yapılabilir.

Sonuç olarak şu söyleyebiliriz ki; Her hangi gerçek veya tüzel kişiler gerek spor alanında gerekse diğer her hangi bir alanda işletme açıp ticari faaliyette bulunacakları zaman bir takım kurallara bağlanmaları, izin belgeleri (ruhsat) almaları normaldir. Fakat bu nasıl olmalıdır? Türkiye Futbol Federasyonu özel hukuk tüzel kişiliğidir, yani kamu kurumu değildir. Yönetmenlikte yeterlilik belgesinin Federasyonlar tarafından verileceği belirtilmiştir. 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye’de her hangi bir şekilde futbol faaliyetinde bulunmak isteyen kulüpler veya futbolcular TFF’ye müracaat etmeleri, TFF’nin talimat veya kurallarına uyma zorunluluğu getirilmiştir. Yani futbol alanından TFF tekelleştirilmiş ve bir nevi gönüllü değil zorunlu üyelik getirilmiştir. Fakat kriterleri denetleyecek, ruhsatı verecek kurumun Belediyeler veya diğer ilgili kamu kurumları olması beklenir. Özel hukuk tüzel kişiliği olan TFF’nin işletmenin faaliyet göstermesi için zorunlu olan yeterlilik belgesini vermesi doğru değildir. Kişilerin kendilerini gönüllü olarak aidiyet duygusu ile bağdaştırmadığı TFF gibi özel hukuk düzel kişilerinin kurallarına uymak zorunda bırakmak, üstelikte bunu kanun ve yönetmenlik gücü ile yaptırmak yanlıştır. Bu bir nevi devletin görev ve yetkilerinin devri anlamına gelmektedir. Özel gerçek veya tüzel kişilere ait spor tesislerinin, halı sahalarının bir nevi TFF’ye bağımlı hale getirilmesine rağmen, TFF buna karşılık bu özel gerçek veya tüzel kişilere ait spor tesislerine ne gibi artılar veya menfaatler sağlamaktadır. Örneğin profesyonel veya amatör futbol müsabakalarındaki gibi organizasyonlar veya gelir elde edebilecek diğer faaliyetler organize edebilmekte midir? Tabi ki hayır. Aksine bu spor sahalarının okullara tahsis edilmesi gibi bir takım yükümlülükler getirmektedir. Kişiler kendi mülkiyetlerinde olan işletmelerini her hangi bir şekilde kendi istekleri ve iradeleri dışında, gelir ve menfaat elde etmeksizin bir başkalarının kullanımına açmak zorunda bırakılmamalıdır.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.