Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinin Feshi ve Sonuçları

İstanbul, 2010

Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerine aykırılık hallerinde taraflar bazı haklara sahiptir. En başta yükümlüklerini yerine getirmeyen tarafa karşı diğer tarafta kendi yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edebilir, varsa zararlarının tazminini isteyebilir, sözleşmeyi fesih edebilir.

Taraflar yapacakları sözleşme ile fesih hakkı için özel durumlar ön görmüş olabilirler. Örneğin kulübün küme düşmesi durumunda, kulübün Avrupa müsabakalarına katılamamış olması durumunda taraflara fesih hakkı tanınmış olabilir. Fakat bu hak kötüye kullanılamaz.

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 26.maddesinde de düzenlenlemeler yapılmıştır. Buna göre fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, fesih açıklamasını içerisin ihtarnameyi karşı tarafa göndermelidir. TFF, anılan ihbarnamelerin suretlerini tebellüğ ettiğinde feshi kayıtlarına işler ve bu işlemi taraflara bildirir.

Fesih halinde futbolcu, ancak yeni transfer olacağı kulübün feshin hukuki ve sportif cezai sonuçlarından müteselsilen sorumlu olduğunu kabul ettiğini belirten taahhütnameyi imzalaması halinde transfer olabilir.

Gerek kulübün gerekse futbolcunun fesih bildirimlerini bilgi için TFF’ye de göndermek zorundadırlar.

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesini koruma dönemi içerisinde haklı bir sebebe dayanmaksızın fesih eden taraf diğer tarafa tazminat ödeyebileceği gibi, ayrıcaProfesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 26. maddesi uyarınca kendisine karşı bazı sportif cezalarda uygulanabilir.

Koruma dönemi Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 2 maddesinde belirtilmiştir. Buna göre koruma dönemi; Profesyonel futbolcunun 28 yaşından önce imzaladığı sözleşmelerin yürürlüğe girmesini takip eden (önce gelen esas alınmak şartıyla) üç yıllık veya üç sezonluk dönemi ya da profesyonel futbolcunun 28 yaşından sonra imzaladığı sözleşmelerin yürürlüğe girmesini takip eden (önce gelen esas alınmak şartıyla) iki yıllık veya iki sezonluk dönemi ifade eder.

Sportif cezalar Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 27. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre haksız feshin koruma dönemlerinde futbolcular tarafından gerçekleştirilmesi halinde futbolcuya altı ay süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilir. Ağırlatıcı sebeplerin varlığı halinde, söz konusu men cezasının süresi on iki aya kadar çıkarılabilir. Her halükarda bu sportif cezalar futbolcunun yeni bir kulübe tescilinden sonraki ilk resmi müsabakadan itibaren başlar.

Koruma döneminden sonra sözleşmenin herhangi bir haklı sebep veya sportif haklı sebep olmaksızın feshi sportif cezalara sebebiyet vermez. Bununla birlikte koruma dönemi dışında futbolcunun sözleşmesini tescil edildiği kulübün ilgili sezondaki son resmi maçından itibaren 15 gün içinde feshetmemesi halinde futbolcuya disiplin cezaları uygulanabilir.

Sportif cezalara ancak talep üzerine Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilebilir.

Bunun için TFF tarafından bu talimatın 26. maddesi uyarınca yapılan bildirimi takip eden transfer ve tescil döneminin sonuna kadar Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na müracaat edilmesi şarttır. Bu süre hak düşürücü süre niteliğindedir.

1-SPOR KULÜBÜNÜN FESİH HAKKI

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 24.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

a) Futbolcunun futbol faaliyeti dışında vaki hastalık veya istirahat halinin altı ayı aşması,

b) Futbolcunun en az altı ay müddetle kesinleşmiş hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almış olması,

c) Futbolcunun bu talimatın 22. maddesinde sayılan yükümlülüklerini ağır surette ihlal etmesi,

Bu durumlarda kulüp sözleşmeyi fesih etmek arzusundaysa futbolcuya keşide edeceği bir ihtarname ile edimini uygun bir süre içerisinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır.Futbolcu, söz konusu süreye rağmen edimlerini yerine getirmediği takdirde kulüp süresinin sona ermesinden ancak 7 gün sonra sözleşmeyi fesih edebilir.

Yani futbolcunun edimlerini yerine getirmemesi halinde kulüp derhal sözleşmeye fesih edememektedir.

2-FUTBOLCUNUN FESİH HAKKI

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 25maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

a) Kulüp futbolcunun ücretlerini ödemekte ya da sözleşmeden kaynaklanan diğer edimlerini ifada temerrüde düştüğü takdirde, futbolcu sözleşmesini feshetmek arzusunda ise, kulübüne keşide edeceği bir ihtarname ile ücretinin 30 gün içerisinde ödenmesini bildirmek zorundadır. Kulüp, söz konusu mehle rağmen ücretini ödemediği takdirde, futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleşmesini feshedebilir.

b) Futbolcu, sezon sonunda kulübünün oynadığı resmi müsabakaların % 10’undan daha azında görevlendirildiği takdirde sözleşmesini sportif haklı sebeple fesih etme hakkına sahip olur Böyle bir fesih, futbolcunun durumu ve somut olayın şartları göz önüne alınarak değerlendirilir.

Örneğin futbolcunun sakatlanması, takımdaki görevi, transfer olduğu yıl, yedek beklediği yıl, geçmiş kariyeri, kaleciler için makul bekleme süreleri gibi özel durumlar incelenir.

c) Futbolcu, sportif haklı sebeple feshi kulübünün ilgili sezondaki son müsabakasından itibaren 15 gün içinde yapmak zorundadır.

Yine burada da futbolcuya derhal fesih hakkı tanınmamıştır, öncelikle ihtar çekilecek, buna rağmen aykırılık giderilmezse fesih edilebilecektir.

Yine uygulamada ihtarnameler muhataplar tarafından alınmamakta veya ne zaman tebliğ edildiği tam olarak tespit edilememektedir. Bu ise sürelerin geçirilmesine ve hak kaybına sebep olmaktadır. Bu durumda ihtarnamenin TFF’ye de gönderilmesi ve TFF’nin de faks ile ilgili muhataba ihtarnameyi göndermesi, tebliğ için ve sürelerin başlaması için yeterli sayılmaktadır.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

_______________________________
Şeref Ertaş, Hasan Petek, Spor Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara:2005
Faruk Baştürk, İş Hukukunda Profesyonel Futbolcu, Beta Yay.,İstanbul 2007
Kısmet Erkiner, Ali Soysüren, Spor Hukuku Dersleri, Kadir Has Üniversitesi, 2007
Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.